ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นรองรับการพัฒนาองค์ความรู้ของชนเผ่าพื้นเมืองอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกมิติหรือองค์ประกอบของการขับเคลื่อนการพัฒนาความเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการเชิงนโยบาย การวางยุทธศาสตร์การพัฒนา และการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ และการผลักดันการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของสมาชิกชนเผ่าพื้นเมืองในระดับชุมชนและท้องถิ่น

เป็นการพัฒนาระบบการจัดเก็บและรักษาข้อมูล (Data Storage) ซึ่งเป็นขั้นตอนเริ่มแรกของการนำเอาข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ระบบเก็บรวบรวมและรักษาข้อมูลจึงมีความสำคัญในการเริ่มต้นการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต้องมีการออกแบบอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 

ระบบฐานข้อมูลชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย  จะเป็นการออกแบบด้วยโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เพื่อรองรับการเป็นศูนย์บริหารข้อมูลชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ซึ่งโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้จะมีความง่ายต่อการใช้งานและสามารถเชื่อมโยงระบบปฏิบัติการ (Operation System-OS) ต่างๆ ที่มีอยู่ได้ เช่น windows android IOS เป็นต้น โดยระบบฐานข้อมูลจะมีการออกแบบเพื่อรองรับกลุ่มข้อมูลเพื่อลดการซ้ำซ้อนและรักษาความถูกต้องของข้อมูลดังนี้

 

A.      กลุ่มข้อมูลบุคคล  หมายถึง ทรัพยากรข้อมูลที่ได้จากกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลบุคคลที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง ได้แก่  ชื่อ  สกุล  เพศ  อายุ  ศาสนา ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้  สวัสดิการที่ได้รับจากภาครัฐฯลฯ

 

B.     กลุ่มข้อมูลพื้นที่ หมายถึง ทรัพยากรข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ปรากฎตัวของชนเผ่าพื้นเมือง ได้จากกระบวนการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Structure) จากข้อมูลพื้นฐานที่มีระบบฐานข้อมูลหลักอยู่แล้ว เช่น หมู่บ้าน ตำบล  อำเภอ  จังหวัด 

C. กลุ่มข้อมูลชนเผ่าพื้นเมือง หมายถึง ทรัพยากรข้อมูลที่ใช้จำแนกชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ได้แก่  ชื่อชนเผ่าตามประเพณี  ชื่อชนเผ่าทางการ  และข้อมูลจำเพาะอื่นๆ ที่ใช้เป็นองค์ประกอบในการจำแนกชนเผ่าต่างๆ 

 

 

Design by: www.diablodesign.eu